© All rights reserved by signsofthelastdays.com

Od lat 80. XX-wieku rośnie popularność fretki jako zwierzęcia domowego… Znalazło to wyraz we włączeniu fretek (obok psów i kotów) do grupy zwierząt domowych, podróżujących z paszportami na terenie krajów UE… Jednak nie wszystkie kraje podchodzą z taką wyrozumiałością do domowych pupili, jakimi stały się fretki…

Kiedy i po co czip oraz paszport?

Od 1 października 2004 roku psy, koty i fretki przekraczając granicę muszą mieć ze sobą osobisty paszport…

Jeżeli kupujemy fretkę z hodowli domowej, przeważnie jest ona oznakowana mikroczipem (czipem)… Czip może pomóc w identyfikacji fretki w przypadku jej zaginięcia, a jak wiemy ucieczki tych zwierząt zdarzają się dość często…

Ponadto czip jest wymagany przy wyjeździe fretki za granicę… Wtedy również potrzebujemy paszportu… Uregulowania prawne związane z wyjazdem naszych pupili za granice zawiera ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 998/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 046 z 13.06.2003 r.)

Wymogi

 1. Zwierzęta muszą być identyfikowalne poprzez:
  a) albo wyraźnie czytelny tatuaż; lub
  b) elektroniczny system identyfikacji (transponder) spełniający wymogi normy ISO 11784 lub załącznika A do normy ISO 11785, w innym przypadku właściciel lub osoba fizyczna odpowiedzialna za zwierzę domowe w imieniu właściciela musi zapewnić możliwość odczytania transpondera podczas każdej kontroli
 2. Niezależnie od formy systemu identyfikacji zwierzęcia, należy zapewnić również wskazanie danych szczegółowych dotyczących nazwiska i adresu właściciela zwierzęcia

Przepisy stosowane do przemieszczania między Państwami Członkowskimi

Artykuł 5

 1. Podczas przemieszczania, zwierzęta domowe gatunków wymienionych w części A i B załącznika I muszą, bez uszczerbku dla wymogów ustanowionych w art. 6:
  a) posiadać identyfikację zgodnie z art. 4 (j.w.), oraz
  b) posiadać paszport wystawiony przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwe władze, zaświadczającego wykonanie ważnego szczepienia lub jeśli właściwe ponownego szczepienia przeciwko wściekliźnie, zgodnie z zaleceniami laboratorium produkującego, przeprowadzonego na danym zwierzęciu przy użyciu inaktywowanej szczepionki zawierającej co najmniej jedną jednostkę antygenową w dawce (norma WHO).
 2. Państwa Członkowskie mogą zezwolić na przemieszczanie zwierząt wymienionych w części A i B załącznika I w wieku poniżej trzech miesięcy, które nie zostały zaszczepione, jeżeli posiadają one paszport i od chwili przyjścia na świat pozostawały w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi być narażone na zarażenie, lub towarzyszy im ich matka, od której są one w dalszym ciągu uzależnione.

Artykuł 6

 1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. wprowadzanie zwierząt domowych wymienionych w części A załącznika I na terytorium Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa podlega następującym wymogom:
  – muszą posiadać identyfikację zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), chyba że Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia uznaje również identyfikację zgodnie z art. 4 ust 1 akapit pierwszy lit. a), oraz
  – muszą posiadać paszport wydany przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwe władze, zaświadczający, oprócz warunków ustanowionych w art. 5 ust. 1 lit. b), że przeprowadzono neutralizujące miareczkowanie przeciwciał na poziomie, co najmniej 0,5 IU/ml na próbce w zatwierdzonym laboratorium w okresach ustanowionych w przepisach krajowych obowiązujących w dniu określonym w art. 25 akapit drugi.Miareczkowania przeciwciał nie trzeba powtarzać w stosunku do zwierząt, które po tym miareczkowaniu były regularnie szczepione w odstępach czasu, określonych w art. 5 ust. 1 bez przerwy w Protokole szczepień wymaganym przez laboratorium produkujące.Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia może zwolnić zwierzęta domowe przemieszczające się między tymi trzema Państwami Członkowskimi z wymogów przeprowadzania szczepień i miareczkowania przeciwciał przewidzianych w pierwszym akapicie niniejszego ustępu, zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w dniu określonym w art. 25 akapit drugi.
 2. Z wyjątkiem, gdy właściwe władze przyznają odstępstwo w szczególnych przypadkach, zwierzęta gatunków w wieku poniżej trzech miesięcy wymienionych w części A załącznika I nie mogą być przemieszczane do momentu osiągnięcia przez nie wieku wymaganego do wykonania szczepień oraz, jeśli przewidziano to w przepisach są poddane testowi na oznaczenie miareczkowania przeciwciał.
 3. Okres przejściowy ustanowiony w ust. 1 może być przedłużony przez Parlament Europejski i Radę, stanowiących na wniosek Komisji zgodnie z Traktatem.

Artykuł 7

Przemieszczanie między Państwami Członkowskimi lub z terytorium wymienionego w części B sekcja 2 załącznika II zwierząt gatunków wymienionych w części C załącznika I nie podlega żadnym wymogom w odniesieniu do wścieklizny. W razie konieczności, w odniesieniu do innych chorób można ustanowić szczególne wymogi, obejmujące ewentualny limit liczby zwierząt oraz wzór świadectwa, jakie te zwierzęta muszą posiadać, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 24 ust. 2.

Artykuł 15

Jeżeli wymogi stosowane do przemieszczania przewidują miareczkowanie przeciwciał przeciwko wściekliźnie, próbkę musi pobrać upoważniony lekarz weterynarii, a test musi być przeprowadzony przez zatwierdzone laboratorium zgodnie z decyzją Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie.

Artykuł 16

Do dnia 30 czerwca 2010 r. Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do bąblowicy oraz Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do kleszczy, mogą uzależnić wprowadzanie zwierząt domowych na swoje terytorium od zapewnienia zgodności ze szczególnymi przepisami obowiązującymi w dniu, w którym niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie.

Załącznik I – gatunki zwierząt

CZĘŚĆ A: Psy, Koty

CZĘŚĆ B: Fretki

CZĘŚĆ C: Bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i skorupiaków), ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady; Ptaki: wszystkie gatunki (z wyjątkiem drobiu objętego dyrektywami Rady 90/539/EWG i 92/65/EWG); Ssaki: gryzonie i króliki domowe.

Załącznik II – wykaz krajów i terytoriów

CZĘŚĆ A: IE – Irlandia, MT – Malta, SE – Szwecja, UK – Zjednoczone Królestwo

CZĘŚĆ B
Sekcja 1
a) DK – Dania, włącznie z GL – Grenlandią i FO – Wyspami Owczymi;
b) ES – Hiszpania, włącznie z terytorium kontynentalnym, Balearami, Wyspami Kanaryjskimi, Ceutą i Melillą;
c) FR – Francja, włącznie z GF – Gujaną Francuską, GP – Gwadelupą, MQ – Martyniką i RE – Reunionem;
d) GI – Gibraltar;
e) PT – Portugalia, włącznie z terytorium kontynentalnym, Azorami i Maderą;
f) Państwa Członkowskie inne niż wymienione w części A i w lit. a), b) c) i e) niniejszej sekcji.

Sekcja 2: AD – Andora, CH – Szwajcaria, IS – Islandia, LI – Liechtenstein, MC – Monako, NO – Norwegia, SM – San Marino, VA – Państwo Watykańskie

CZĘŚĆ C: AC – Wyspa Wniebowstąpienia, AE – Zjednoczone Emiraty Arabskie, AG – Antigua i Barbuda, AN – Antyle Holenderskie, AU – Australia, AW – Aruba, BB – Barbados, BH – Bahrajn, BM – Bermudy, CA – Kanada, CL – Chile, FJ – Fidżi, FK – Falklandy, HK – Hong Kong, HR – Chorwacja, JM – Jamajka, JP – Japonia, KN – Saint Kitts i Nevis, KY – Kajmany, MS – Montserrat, MU – Mauritius, NC – Nowa Kaledonia, NZ – Nowa Zelandia, PF – Polinezja Francuska, PM – Saint Pierre i Miquelon, RU – Federacja Rosyjska, SG – Singapur, SH – Święta Helena, TW – Tajwan, US – Stany Zjednoczone Ameryki, VC – Saint Vincent i Grenadyny, VU – Vanuatu, WF – Wallis i Futuna, YT – Majotta

L 69/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.3.2005

słowniczek:

„zwierzęta domowe” – oznaczają zwierzęta gatunków wymienionych w załączniku I, które towarzyszą swoim właścicielom lub osobie fizycznej odpowiedzialnej za te zwierzęta w imieniu właściciela podczas ich przemieszczania i nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innemu właścicielowi;

„paszport” – oznacza każdy dokument umożliwiający wyraźną identyfikację zwierzęcia domowego i zawierający dane umożliwiające kontrolę jego statusu w odniesieniu do niniejszego rozporządzenia, który zostanie sporządzony zgodnie z art. 17 akapit drugi;

„przemieszczanie” – oznacza każde przemieszczenie zwierzęcia domowego między Państwami Członkowskimi lub jego wprowadzenie albo ponowne wprowadzenie na terytorium Wspólnoty z państwa trzeciego.

Wymogi w poszczególnych krajach Europy

Austria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy

 1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą: czytelnego tatuażu, lub mikroczipu
 2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie
 3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie

Belgia

 1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą: czytelnego tatuażu, lub mikroczipu
 2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie
 3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie
 4. Przemieszczanie z Polski na terytorium Belgii psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie – obowiązuje indywidualna procedura przemieszczania – warunkiem jest zaszczepienie zwierzęcia, zgodne z wymogami UE, po ukończeniu 7 tygodnia życia i przynajmniej na 3 tygodnie przed przemieszczeniem

Finlandia

 1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą: czytelnego tatuażu, lub mikroczipu
 2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie
 3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie
 4. Przemieszczanie z Polski na terytorium Finlandii psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie – jest zabronione
 5. Psy i koty muszą zostać poddane zabiegowi odrobaczania (echinococcosis) nie później niż na 30 dni przed przemieszczeniem na terytorium Finlandii przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub epsiprantel. Zabieg odrobaczania musi być również udokumentowany w paszporcie zwierzęcia

Irlandia

 1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
 2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Po upływie co najmniej 1 miesiąca po szczepieniu przeciwko wściekliźnie należy pobrać krew (rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi do badań od psów, kotów i fretek prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl) od zwierzęcia i wysłać do badania w kierunku efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium – lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WE (na terenie Polski zatwierdzonym laboratorium jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Wirusologii, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, www.piwet.pulawy.pl)
 3. Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku ww. badania (tzn. uzyskania w badaniu miana przeciwciał co najmniej 0,5 IU/ml). Jednocześnie, podczas tego 6-ciomiesięcznego okresu zwierzę musi pozostawać na terenie państwa członkowskiego
 4. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ww. działania
 5. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej – przeprowadzenie tych czynności musi również zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia przez lekarza weterynarii
 6. Zwierzęciu podczas przemieszczania musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba odpowiedzialna za zwierzę w czasie przemieszczania
 7. Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii jedynie zatwierdzoną trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu oraz zatwierdzonych przez władze irlandzkie przewoźników dostępna jest na stronie internetowej www.agriculture.gov.ie)

Szwecja

 1. W pierwszej kolejności zwierzęta muszą zostać zidentyfikowane za pomocą mikroczipu lub za pomocą tatuażu
 2. Następnie muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie, zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki
 3. Muszą zostać poddane badaniu w kierunku określenia efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie (pozytywny wynik badania – miano przeciwciał neutralizujących wynoszące co najmniej 0,5 IU/ml). Badanie musi zostać przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym przez Komisję Europejską (lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WE) na próbce krwi pobranej na 120 do 365 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie (próbki pobrane przed upływem 120 dni od ostatniego szczepienia nie są ważne). Rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi w celu przeprowadzenia powyższego badania od psów, kotów i fretek prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl)
 4. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ww. działania
 5. Muszą zostać poddane odrobaczaniu przeciwko Echinococcus spp., przeprowadzonemu przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym przemieszczeniem zwierzęcia, przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub epsiprantel
 6. Spełnienie wszystkich powyższych warunków musi być potwierdzone w paszporcie zwierzęcia.Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.sjv.se lub pod numerem telefonu w Ministerstwie Rolnictwa Szwecji: +46-36-155000.
 7. Uwaga!!! Przemieszczanie z Polski na terytorium Królestwa Szwecji psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone

Wielka Brytania

 1. W pierwszej kolejności muszą zostać zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
 2. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie
 3. Po upływie przynajmniej 1 miesiąca po szczepieniu, należy pobrać krew od zwierzęcia (rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi od psów, kotów i fretek do wykonania badań w kierunku efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl) i przesłać do badania w kierunku efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium – lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WE (zatwierdzonym laboratorium na terenie Polski jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Wirusologii, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, www.piwet.pulawy.pl)
 4. Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku ww. badania (tzn. miano przeciwciał w surowicy musi wynosić co najmniej 0,5 IU/ml)
 5. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ww. działania
 6. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej – te czynności również muszą zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia.
 7. Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jedynie zatwierdzoną przez DEFRA trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu i autoryzowanych przewoźników dostępna jest dostępna na stronie internetowej www.defra.gov.uk)
 8. Uwaga!!! Przemieszczanie z Polski na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone

by: Ana

foto: 
1) signsofthelastdays.com
2) ferretta.pl 
© All rights reserved or Some rights reserved, publikacja powyższych zdjęć wymaga zgody autorów 

literatura:
[1] identyfikacja.pl
[2] vetpol.org.pl

   

5
Dodaj komentarz

avatar
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
adminKarolinaadminBunia Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
admin
Gość

Podróżować zza granicę, czy po Polsce?

Karolina
Gość
Karolina

Witam! Nie moge nigdzie znalezc informacji na Twoim blogu od ktorego miesiaca zycia fretki moga podrozowac. Gdzies znalazlam informacje, ze od 3 miesiaca, czy to prawda? Pozdrawiam

admin
Gość

Podobno LOT zabiera już fretki na swoje pokłady, wow!… Ale lepiej to sprawdzić u samego przewoźnika… ;-)

admin
Gość

Nie ma za co… Proszę się tylko upewnić przed wyjazdem, bo przepisy potrafią się zmieniać, czy to na korzyść, czy niekorzyść naszych ogonów… ;-)

Bunia
Gość
Bunia

Dziekuje bardzo za ten artykul bardzo mi sie przydal poniewaz mieszkam w Holandii i w przyszlym roku stane sie wlascicielka malego ogonka i wiem juz jakie sa przepisy dotyczace przewozenia fretek dziekuje