Wykaz gatunków chronionych w Polsce1)

Listę gatunków opracowano na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415). Od 16 kwietnia 2004 obowiązuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.). …

gromada gatunek

SSAKI (MAMMALIA)

jeże (Erinaceus) – wszystkie gatunki, kret (Talpa europaea) – z wyjątkiem występującego w zamkniętych ogrodach, szkółkach i na lotniskach, ryjówkowate (Soricidae) – wszystkie gatunki, nietoperze (Chiroptera) – wszystkie gatunki, zając bielak (Lepus timidus), wiewiórka (Sciurus vulgaris), świstak (Marmota marmota), susły (Spermophilus) – wszystkie gatunki, bóbr europejski (Castor fiber), smużka (Sicista betulina), popielicowate (Gliridae) – wszystkie gatunki, chomik europejski (Cricetus cricetus), darniówka tatrzańska (Pitymys tatricus), nornik śnieżny (Microtus nivalis), walenie (Cetacea) – wszystkie gatunki, niedźwiedz brunatny (Ursus arctos), wilk (Canis lupus) – z wyjątkiem występującego w województwach: krośnieńskim, przemyskim i suwalskim, wydra (Lutra lutra), gronostaj (Mustela erminea), łasica (Mustela nivalis), tchórz stepowy (Mustela eversmanni), norka europejska (Mustela lutreola), żbik (Felis silvestris), ryś (Felis lynx), płetwonogie (Pinnipedia) – wszystkie gatunki, kozica (Rupicapra rupicapra), żubr (Bison bonasus)

PTAKI
(AVES)

z rzędu nurów (Gaviiformes) – wszystkie gatunki, z rzędu perkozów (Podicipediformes) – wszystkie gatunki, z rzędu rurkonosych (Procellariiformes) – wszystkie gatunki, z rzędu pełnopłetwych (Pelecaniformes) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo), bytującego na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu ustawy o rybactwie śródlądowym, od dnia 15 sierpnia do odlotu, z rzędu brodzących (Ciconiiformes) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem czapli siwej (Ardea cinerea), z rzędu blaszkodziobych (Anseriformes) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem kaczek: krzyżówki (Anas platyrhynchos), cyraneczki (Anas crecca), główienki (Aythya ferina), czernicy (Aythya fuligula) i gęsi: gęgawy (Anser anser), zbożowej (Anser fabalis), białoczelnej (Anser albifrons), z rzędu jastrzębiowych (Accipitriformes) – wszystkie gatunki, z rzędu sokołów (Falconiformes) – wszystkie gatunki, z rzędu żurawiowych (Gruiformes) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem łyski (Fulica atra), z podrzędu siewkowców (Charadrii) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem słonki (Scolopax rusticola), z podrzędu mewowców (Larii) – wszystkie gatunki, z podrzędu alkowców (Alcae) – wszystkie gatunki, z rzędu kuraków (Galliformes) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem kuropatwy (Perdix perdix), bażanta (Phasianus colchicus) i jarząbka (Tetrastes bonasia), z rzędu gołębiowych (Columbiformes) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem gołębia grzywacza (Columba palumbus) i miejskiej formy gołębia skalnego (Columba livia domestica), kukułka (Cuculus canorus), lelek kozodój (Caprimulgus europaeus), z rzędu sów (Strigiformes) – wszystkie gatunki, jerzyk (Apus apus), z rzędu kraskowych (Coraciiformes) – wszystkie gatunki, z rzędu dzięciołów (Piciformes) – wszystkie gatunki, z rzędu wróblowych (Passeriformes) – wszystkie gatunki, przy czym: sroka (Pica pica), wrona siwa (Corvus corone cornix) i gawron (Corvus frugilegus) – tylko w okresie od 15 dnia marca do dnia 30 czerwca;

GADY
(REPTILIA)

żółw błotny (Emys orbicularis), jaszczurki (Lacertilia) – wszystkie gatunki, węże (Serpentes) – wszystkie gatunki;

PŁAZY
(AMPHIBIA)

salamandra plamista (Salamandra salamandra), traszki (Triturus) – wszystkie gatunki, kumaki (Bombina) – wszystkie gatunki, grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropuchy (Bufo) – wszystkie gatunki, rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaby (Rana) – wszystkie gatunki, przy czym: żaba jeziorkowa (Rana lessonae), żaba wodna (Rana esculenta) i żaba śmieszka (Rana ridibunda) tylko w okresie od 1 marca do 31 maja;

RYBY
(PISCES)

jesiotr zachodni (Acipenser sturio), parposz (Alosa fallax), alosa (Alosa alosa), łosoś (Salmo salar) – poza obszarem Morza Bałtyckiego, wód przymorskich, ujść rzecznych do Morza Bałtyckiego oraz rzek: Drwęcy, Drawy i Wisły od Włocławka do ujścia, strzeble (Phoxinus) – wszystkie gatunki, kiełb Kesslera (Gobio kessleri), kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus), piekielnica (Alburnoides bipunctatus), ciosa (Pelecus cultratus) – poza obszarem wód Zalewu Wiślanego, różanka (Rhodeus sericeus), śliz (Nemachilus barbatulus), koza (Cobitis taenia), koza złotawa (Cobitis aurata), piskorz (Misgurnus fossilis), pocierniec (Spinachia spinachia), iglicznia (Syngnathus typhle), babka mała (Pomatoschistus minutus), babka piaskowa (Pomatoschistus microps), kur rogacz (Myoxocephalus quadricornis), głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus), dennik (Liparis liparis);

KRĄGŁOUSTE
(CYCLOSTOMATA)

minóg morski (Petromyzon marinus), minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis) – w stadium larwalnego rozwoju w rzekach, minóg strumieniowy (Lampetra planeri), minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae);

MIĘCZAKI
(MOLLUSCA)

ślimak żółtawy (Helix lutescens), ślimak winniczek (Helix pomatia) mogą być zbierane winniczki dla przetwórstwa spożywczego w czasie 1-31 maja, na miejscach wyznaczonych przez wojewodę, jeśli średnica muszli jest większa od 30 mm), skojka perłorodna (Margaritifera margaritifera), skojka malarska (Unio pictorum), szczeżuja wielka (Anodonta cygnea), szczeżuja spłaszczona (Anodonta complanata);

OWADY
(INSECTA)

straszka północna (Sympecma braueri), żagnica zielona (Aeshna viridis), gadziogłówka żółtonoga (Stylurus flavipes), trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia), zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons), zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis), zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis), modliszka zwyczajna (Mantis religiosa), tęczniki (Calosoma) – wszystkie gatunki, biegacze (Carabus) – wszystkie gatunki, pachnica dębowa (Osmoderma eremita), jelonek rogacz (Lucanus cervus), wynurt (Ceruchus chrysomelinus), sichrawa karpacka (Gaurotes excellens), kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo), kozioróg bukowiec (Cerambyx scopolii), nadobnica alpejska (Rosalia alpina), mieniak strużnik (Apatura ilia), mieniak tęczowy (Apatura iris), paź królowej (Papilio machaon), paź żeglarz (Iphiclides podalirius), niepylak apollo (Parnassius apollo), niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne), przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia), gorówka sudecka (Erebia sudetica), strzepotek edypus (Coenonymha oedippus), modraszek telejus (Maculinea teleius), modraszek nausitous (Maculinea nausithous), postojak wiesiołkowiec (Proserpinus proserpina), zmierzchnica trupia główka (Acherontia atropos), trzmiele (Bombus) – wszystkie gatunki;

PAJĄKI
(ARANEA)

gryziele (Atypus) – wszystkie gatunki, poskocz krasny (Eresus niger), skakun (Philaeus chrysops), tygrzyk paskowany (Argyope bruennichi);

PIJAWKI
(HIRUDINEA)

pijawka lekarska (Hirudo medicinalis);


by: Ana

foto:
1) agrest
2) ferretta.pl
 © All rights reserved or Some rights reserved, publikacja powyższych zdjęć wymaga zgody autorów

literatura i linki:
[1] portalwiedzy.onet.pl/
Encyklopedia WIEM została opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra fogra.com.pl

   

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o